Historie - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Historie

Stand van zaken
Kennisgeving
Publicatie 23 maart 2023

Raad van State: Bestemmingsplan Oosterpark moet veranderd worden.

Op 22 maart heeft de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan over de beroepsschriften van de kernleden van 3VO.Biotoop. De RvS heeft geoordeeld dat het in 2021 door de Gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Oosterpark op een aantal punten niet voldoet.
Daarnaast heeft de RvS er kennis van genomen dat de gemeenteraad in januari op voorstel van het college heeft besloten te onderzoeken of er een oplossing voor de Rowdies mogelijk is, waarbij het Essenlaantje behouden blijft. Het idee daarbij is dat het huidige combinatie­veld omgevormd wordt tot honkbalveld en dat ten zuiden daarvan een nieuw softbalveld wordt aangelegd. Het ruimtebeslag van deze oplossing is aanmerkelijk kleiner en deze oplossing zou voor 3VO.Biotoop, onder voorwaarden, wel acceptabel zijn. Lopende dit onderzoek, heeft de RvS de aspecten van het beroep die betrekking hebben op de grootschalige uitbreiding van de sportvelden van de Rowdies, zoals beschreven in het bestemmingsplan, buiten beschouwing gelaten.
De RvS gaat er daarbij vanuit dat het onderzoek zal leiden tot een oplossing waarbij het Essenlaantje behouden blijft, inclusief het daarop bestaande fietspad. Dit vereist wel een aanpassing van het op 14 oktober 2021 vastgestelde bestemmingsplan. Het uitbreidingsdeel van de bestemming "Sport"- dat deels over het Essenlaantje loopt - zal dan moeten worden beperkt.
Omdat het nieuwe bestemmingsplan Oosterpark niet voldoet, is het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2021 ‘vernietigd’. De belangrijkste redenen zijn dat de berekening van het aantal parkeerplaatsen niet voldoet, dat een uitgewerkt plan om in het Oosterpark nieuwe bomen te planten ter compensatie van gerooide bomen ontbreekt en dat de gemeente niet heeft aangetoond dat er voor de aanpassingen geen belemmeringen zijn vanuit de wet Natuurbehoud i.v.m. nestlocaties en broedplekken in het park. Deze ontbrekende facetten moeten worden aangevuld en kunnen worden meegenomen in het te wijzigen bestemmingsplan.
Kennisgeving
Publicatie 8 februari 2023

Een bekend gezegde ‘Geduld is een schone zaak’

Tot aan de uitspraak blijft het spannend en kan het nog alle kanten op.

Inmiddels heeft op 2 februari jl. de tweede zitting bij de Raad van State met betrekking tot het beroep bestemmingsplan herinrichting Oosterpark te Ridderkerk plaatsgevonden. De rechters van de Raad van State hebben zich adequaat omtrent de herinrichting van het Oosterpark in Ridderkerk verdiept. De eerste zitting over het beroep van het bestemmingsplan vond plaatst op 11 januari 2022. Deze zitting was voor de Voorzieningenrechter en was met name bedoeld om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in het Oosterpark niet al zouden starten. De gemeente Ridderkerk heeft dat destijds in deze zitting al toegezegd. Tijdens de rechtszitting op 2 februari hebben alle betrokken partijen nogmaals hun visie over de herinrichting van het Oosterpark in Ridderkerk toegelicht. Met name de locatie van de Ridderkerk Rowdies stond hierin centraal. Tijdens deze zitting werden er door de rechters kritische vragen gesteld. Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van State. Deze wordt tussen half maart en eind april 2023 verwacht. De door 3VO.Biotoop uitgesproken pleitnotitie treft u hier aan.
Kennisgeving
Publicatie 27 januari 2023

De lange weg naar realisatie herinrichting Oosterperk

Omwonenden van het Oosterpark in Ridderkerk hebben meerdere decennia moeten wachten op maatregelen tegen geluidsoverlast. Ook de leden van de Honk- en Softbalvereniging Ridderkerk Rowdies kunnen opgelucht ademhalen nu bekend is, dat zij op hun stek in het Oosterpark kunnen blijven.

Op 26 januari 2023 heeft de gemeenteraad het ingediende amendement van partij 18Plus, omarmd en aangenomen. Dit amendement omvat het geluidscherm en de locatie van de Ridderkerk Rowdies. Het 6 meter hoge geluidscherm is niet van beton, maar bevat een kokoskern, dat heeft een warme uitstraling en oogt beter in het Oosterpark. Behalve een aanzienlijke geluidsisolatie en -absorptie biedt het geluidswerende kokos de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten. Wel dient er bij een kokos geluidscherm meer onder-houd plaats te vinden dan bij een scherm van beton. Er is echter ook een vraagteken geplaatst bij de gewenste levensduur van 50 jaar, namelijk het oudste geluidscherm met kokoskern is nog maar 19 jaar in gebruik.

Tijdens deze raadsvergadering zijn omtrent de herinrichting van de Ridderkerk Rowdies door meerdere politieke partijen voorwaarden genoemd, zoals het behoud van het Essenlaantje, het doorlopende fietspad en het schrappen van een mogelijk derde veld voor de Rowdies. Daarnaast is er gevraagd om een overlegtafel te formeren, waarbij de partijen Gemeente, Rowdies, Tennisvereniging d‘Oudelande en 3VO.Biotoop gemeenschappelijk ideeën uitwerken, immers deze huisvesting heeft natuurlijk wel een impact op hoe we het park verder aan willen pakken. Vooruitlopend op een mogelijke overlegtafel wilde wethouder van Os nog geen uitspraak doen, omdat 2 februari a.s. bij de Raad van State de rechtszitting is.
Kennisgeving
Publicatie 12 januari 2023

Geluidscherm Oosterpark & locatie Ridderkerk Rowdies
Het vervolg verhaal dat inmiddels al meer dan 6 jaar duurt.

Het team 3VO.Biotoop was bezorgd dat het College het geluidscherm, in verband met de gestegen kosten, op de lange baan zou schuiven en heeft gemengde gevoelens, die voortkomen uit de plannen, met betrekking tot de accommodatie van de Ridderkerk Rowdies. We zijn verheugd dat het College het plan om een geluidscherm te plaatsen langs de A15 doorzet. Bovendien zijn we verheugd, dat het College haar aanvankelijke plannen om het oostelijk deel van het Oosterpark voor een belangrijk deel op te offeren aan de uitbreiding van de Rowdies, heeft aangepast en nu ook weer bereid is te kijken naar het gebied tussen Reijerpark en de A38. Echter wij zijn ook verbaasd en blijven sceptisch, reden waarom wij onze argumenten, met betrekking tot de leefbaarheid van het Oosterpark, hiermede nader willen toelichten. Lees hier de volledige inspreektekst van de commissievergadering van 12 januari 2023.


Publicatie 6 januari 2023

Geluidscherm Oosterpark maximaal 6 meter hoog

Ongetwijfeld heeft ook u eind 2022 het bericht bereikt dat het college heeft besloten om het te bouwen geluidscherm bij het Oosterpark niet te verzwaren. Door de gestegen prijzen van de afgelopen 2 jaar zou met een extra investering van € 715.000, exclusief BTW, het mogelijk maken om het scherm in de toekomst te kunnen verhogen tot 8 meter. Door dit niet te doen blijft de hoogte van het geluidscherm maximaal 6 meter. De gemeenteraad praat in januari 2023 verder over het Oosterpark. Naast het geluidscherm langs het Oosterpark staat ook de locatie van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies op de agenda. In het coalitieakkoord van 2022 werd al genoemd dat het college van burgermeester en wethouders de ontwikkelingen in het Oosterpark heroverweegt. Lees verder
Publicatie 20-2-2022

Herinrichting Oosterpark getoetst aan het college programma akkoord 2018 - 2022

Een groep bewoners heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit om de sportaccommodatie in het Oosterpark uit te breiden ten koste van het recreatieve gebruik van het park. De Raad van State oordeelt alleen over de rechtmatigheid van de gemeentelijke beslissingen, niet over het beleid. Dat oordeel is o.a. aan de kiezer. 3VO.Biotoop heeft de herinrichting van het Oosterpark gelegd langs de meetlat van het collegeprogramma (18-plus, SGP, EVR, CDA, CU) uit 2018. Welke voornemens uit het programma zijn toegepast en/of uitgevoerd bij het Oosterpark ?
Op basis hiervan  kan de kiezer de balans opmaken over de resultaten en de werkwijze van dit college. Lees verder

Kennisgeving
Kennisgeving
Kennisgeving
Publicatie 12 januari 2022

Pleitnota
 
Omwonenden van het Oosterpark weten inmiddels dat enkele bewoners nabij het Oosterpark zich met een beroepschrift, hebben gewend tot de Raad van State. Voorafgaande aan de behandeling van dit beroepsschrift is er eveneens toenadering gezocht tot de voorzieningen­rechter. Dit met het doel om de werkzaamheden die de Gemeente voornemens is om in het Oosterpark uit te gaan voeren, voordat er een definitieve uitspraak van het beroepschrift is te verbieden. Zo kan worden voorkomen dat er onomkeerbare dingen gebeuren tijdens de beroeps­procedure. Dinsdag 11 januari 2022 hebben drie belanghebbende personen, tevens kernleden van 3VO.Biotoop, tijdens de zitting, aan de hand van een zogenoemde pleitnota, hun standpunten toegelicht. Naar verwachting zal de voorziening­en­­rechter binnen twee weken hierover uitspraak doen. Geïnteresseerde kunnen hier van de inhoud van de pleitnota kennisnemen. De bijlagen van de pleitnota treft u hier
Kennisgeving
Publicatie 3 december 2021

3VO.Biotoop rekent op hulp van de Raad van State
 
Op 2 december hebben de kernleden van 3VO.Biotoop Pro forma beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Oosterpark. Ons bezwaar richt zich met name op de uitbreiding van de accommodatie van de Rowdies, zoals beschreven in het nieuwe bestemmingsplan. Tevens is aan de Voorzieningenrechter gevraagd de Gemeente Ridderkerk te sommeren de werkzaamheden, die voortvloeien uit het nieuwe bestemmingsplan, op te schorten tot er een besluit is genomen over ons beroep. In de loop van de maand december zullen wij ons beroep nader preciseren en onderbouwen.  Vóór 1 januari willen we alles gereed hebben. Lees hier verder.
Kennisgeving
Publicatie 24 oktober 2021

Achterkamertjespolitiek van de coalitie (18Plus, SGP, EVR, CDA, CU) Burger volledig genegeerd.
Op 14 oktober vond in het Gemeentehuis de Raadsvergadering plaats, waarbij een besluit genomen moest worden over het Bestemmingsplan Oosterpark. Aanpassing van het Bestemmingsplan was nodig, omdat de Honkbal- en Softbalvereniging de Rowdies een nieuw honkbalveld wil en voorts omdat de Kinderboerderij en de Pannekoe willen uitbreiden.
Daarnaast bestaat de wens om sanitaire voorzieningen in het park mogelijk te maken. Ook voor het geluidsscherm in het Oosterpark (langs de A15), waarover al eerder een besluit is genomen (en waarvoor veel steun onder de burgers bestaat), moet via het Bestemmingsplan goedkeuring worden verkregen i.v.m. de geplande hoogte van het scherm. Overigens is dat alleen het geval als het scherm in het Oosterpark komt en dat is nog niet zeker. Er wordt immers nog ondergezocht of het scherm op grond van Rijkswaterstaat geplaatst kan worden, waarbij het dan ook gebruikt kan worden voor energieopwekking middels zonnepanelen (gebruikmakend van het programma OER van de Rijksoverheid). Lees verder
Kennisgeving
Publicatie 13 oktober 2021

Bestemmingsplan Oosterpark
Binnen de termijn heeft de gemeente 32 zienswijzen ontvangen. Veel zienswijzen hebben betrekking op de aanpak van het park en op de verplaatsingen van de Ridderkerk Rowdies. In de gemeenteraad is over deze specifieke onderwerpen al besluitvorming geweest.
Besluitvorming herhuisvesting Ridderkerk Rowdies en Geluidsmaatregelen Oosterpark. Zo heeft de gemeenteraad op 14 december 2020 gesproken over de uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark alsmede de geluidsmaatregelen Oosterpark Ridderkerk.
Op 14 oktober 2021 beslist de gemeenteraad of deze het ontwerpbestemmingsplan Oosterpark vaststelt. Donderdag 7 oktober jl. heeft 3VO.Biotoop tijdens de commissievergadering Samen Wonen gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Lees hier de tekst.
Het concept raadsbesluit “Vaststelling bestemmingsplan Oosterpark” zoals door de gemeenteraad op 6 juli 2021 is besloten. Wat de aanpak van het Oosterpark mogelijk maakt.
Wat zijn de aanpassingen?
Voor de volgende vijf functies is aanpassing van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.
·  Uitbreiding van de velden van Honk- en Softbalvereniging Ridderkerk Rowdies;
·  Uitbreidingsmogelijkheden van de Pannenkoekboerderij;
·  Extra bebouwing voor de Kinderboerderij;
·  Parkeren, evenveel plaatsen maar deels op andere plekken;
·  Sanitaire voorzieningen strandje.
Lees hier het volledige Raadsvoorstel bestemmingsplan Oosterpark
Kennisgeving
Publicatie 6-augustus 2021

Honoreert de gemeenteraad de zienswijzen van betrokken burgers omtrent het ontwerp bestemmingsplan Oosterpark?  
Velen hebben naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan voor het Oosterpark een zienswijze bij de gemeente ingediend. Wij als 3VO.Biotoop danken de indieners, aangezien hieruit blijkt dat niet alleen wij onze bezwaren hebben, maar dat deze ook breed gedragen worden. Een aantal van de indieners heeft ons een kopie van hun zienswijze gestuurd, dit als reactie op onze oproep hiertoe. Op basis van deze zienswijzen, hebben wij een samenvatting gemaakt, die u een inzicht geeft in de aangedragen argumenten. Klik hier voor het totaal overzicht.
Het is niet ondenkbaar dat er meer zienswijzen zijn ingediend, maar die hebben we niet in het overzicht kunnen meenemen, omdat we de inhoud niet kennen. Wij zijn benieuwd of, en in hoeverre,  B&W en de gemeenteraad  de plannen wensen aan te passen aan de wensen van de betrokken burgers. Wij zullen u op basis van de uitkomst hiervan op de hoogte houden, alsmede van de mogelijkheden voor verdere acties.

Kennisgeving
Publicatie 25 juni 2021

Over participatie gesproken?
“Doodgeparticipeerd” kun je wel zeggen, terwijl de mening van u en ons als bewoners, die 24x7x365 dagen per jaar woonachtig zijn in de kwetsbare zone langs het Oosterpark, wordt genegeerd. Wij hebben besloten er geen genoegen mee te nemen en in verzet te komen tegen het voorstel voor de herin­richting van het Oosterpark dat door het College aan de Gemeenteraad is voorgelegd. Het collegevoorstel gaat immers voorbij aan de wens van de 1.200 deelnemers aan de gemeentelijke enquête. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen.

Nu is het moment dat wij u inhoudelijk informeren over de stellingname van 3VO.Biotoop om een aantal zeer redelijke wensen tot het uiterste te verdedigen.
Hiermee gaan wij in op volgende onderwerpen, te weten:
·     Waarom meer water?
·     Waarom een rietput?
·     Waarom een geamputeerd Essenlaantje?
·     Wat betekent dit voor onze gezondheid?
·     Wat doet het lokaal bestuur?
·     Wat kan de lokale politieke oppositie hierin nog betekenen?  
·     Wat kunnen wij en u nog doen!

Op dinsdag 6 juli behandelt de Gemeenteraad het voorstel van het College van B&W. We zijn benieuwd of de Raad erin zal slagen nog wijzigingen in het plan door te voeren. We weten inmiddels dat er partijen zijn in de Gemeenteraad die ook niet happy zijn met het voorstel, maar of dit zal leiden tot aanpassing van het plan is onzeker.
Na de Raadsvergadering maken we de balans op om te bepalen of we tevreden zijn met de doorgevoerde wijzigingen. Indien er onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan onze bezwaren, zullen wij een beroep op u doen om bezwaar aan te tekenen tegen het Bestemmingsplan Oosterpark dat voor de wijzigingen vernieuwd moet worden, klik hier voor het Oosterpark ontwerpbestemmingsplan.
 
Dit betekent voor ons allemaal:
·  Kom massaal in beweging!
·  Zet uw zienswijze op papier!
·  Zend uw zienswijze / bezwaar tegen het nieuwe Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark uiterlijk op 15 juli a.s. naar de Gemeente
  Ridderkerk!
·   …………………….?

Lees ook het artikel "Kaalslag in Oosterpark" of "Hoe kon zo'n eenvoudig proces zo mislukken"
Kortom het uur van de waarheid is wat ons betreft aangebroken.

Kennisgeving
Publicatie 22 mei 2021

Heisa over herinrichting Oosterpark Ridderkerk

3VO Biotoop heeft veel tijd en energie gestoken in het ophalen en samenvatten van de wensen van de bewoners. De gemeente Ridderkerk heeft zelf ook een enquête uitgezet. Uit beide trajecten, zowel uit onze inventarisatie als uit de enquête van de gemeente, blijkt de nadrukkelijke wens voor een bosrijk park voor recreatieve doeleinden. Concreet betekent dit een ongedeeld park, met veel bomen (als buffer tussen de rijksweg, voor de opname van fijnstof en CO2 uitstoot) met minder waterpartijen, geschikt voor zowel recreanten als (recreatieve) sporters. Dit uiteraard met plaats voor de kinderboerderij, midgetgolf en andere kleinschalige recreatieve en sportieve voorzieningen.

Nu zou je verwachten dat de gemeente als dienstverlener aan de bewoners (en ook betaald door deze bewoners) hier goed naar zou luisteren. Gedurende het overleg met de werkgroep kregen wij ook die indruk. Uiteindelijk blijkt echter niets minder waar. Het op 16 april ontvangen plan betreft nog steeds een door middel van ijzeren hekken (i.v.m. het uitgebreide sportpark van de Rowdies) in twee delen gesplitst park, waarbij zelfs een grote oppervlakte bomen gekapt moeten worden. Op andere delen moet grond worden weggegraven om de door de bewoners zo verfoeide uitbreiding van waterpartijen/rietputten te realiseren.
Lees verder
Kennisgeving
Publicatie 24 februari 2021

De spade in het Oosterpark wordt gezet…,
maar het eindresultaat laat nog wel 15 jaar op zich wachten

Het Ridderkerkse college van B&W heeft voorgesteld om het Oosterpark aan te gaan passen. Het is een vervolg op een aantal andere ingrepen in het park, zoals de aanleg van een geluidsscherm en de nogal omvangrijke consequentie van de wens van de Ridderkerk Rowdies om een groter softbalveld te verkrijgen. Want inmiddels is besloten ook het honkbalveld te vergroten en een nieuw clubhuis te bouwen.
Aanwonenden van het Oosterpark hebben al jarenlang de wens tot het uitvoeren van maat­regelen tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Maatregelen die al in het jaar 2000 waren beloofd, hebben 20 jaar op zich laten wachten.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad eind 2020 besloten, mede door een uitvoerige lobby van 3VO.Biotoop, tot het plaatsen van een geluidscherm langs de A15. In de maand maart 2021 zal het college van B&W zich buigen over het voorstel om de velden van de Ridderkerk Rowdies te verplaatsen. Aansluitend zal de gemeente zich gaan concentreren op een grondige herinrichting van het Oosterpark. In de tweede helft van 2021 wordt ook hierover een besluit verwacht.
Lees hier verder en mogelijk is het een idee om u alvast te informeren over de nieuwe plannen op de gemeente-website via de volgende link https://www.ridderkerk.nl/herinrichting-oosterpark
Kennisgeving
Publicatie 29 januari 2021

Water bij de wijn
Op de vraag waar komen de velden van de Ridderkerk Rowdies, dienen alle partijen water bij de wijn te doen. De velden van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies in het Oosterpark worden vernieuwd. De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten om naast de voorgestelde Oosterpark locatie (Zuid) ook een tweede locatie (Zuid Zuid) te onderzoeken. Tevens heeft de raad gevraagd dit te bespreken met de sport­verenigingen, omwonenden en parkgebruikers. Met een kleine bewonerswerkgroep o.a. van het Bewonersinitia-tief 3VO.Biotoop, bewonersgroep Tarbot en het wijkoverleg is getracht om op een interactieve manier te kijken naar de verschillende ontwerpen, op zoek naar de beste oplossing voor alle parkgebruikers, sport­verenigingen en omwonenden.

Echter nu blijkt dat de diverse partijen nogal van mening ver­schillen over de te kiezen oplossing en het lijkt er ook op dat redelijkerwijs niet aan alle wensen van de Rowdies tegemoet gekomen kan worden. Partijen zullen dus “water bij de wijn” moeten doen om tot een oplossing te komen. Lees hier over de standpunten van 3VO.Biotoop inzake de herindeling Ridderkerk Rowdies velden.  
Lees hier over de uitkomst definitieve locatie van de Rowdies velden
Kennisgeving
Publicatie 14 december 2020

Gedeeltelijk succes, maar........
Maandagavond 14 december 2020  heeft de gemeenteraad ingestemd met het plaatsen van een geluids­scherm met een hoogte van 6 meter langs de A15. Dit scherm wordt in het park geplaatst en zal in elk geval voor een deel van de aanwonenden van het Oosterpark leiden tot een reductie van de geluidsoverlast. Daarnaast is een amendement aangenomen om in de toekomst het scherm te kunnen verhogen tot 8 meter. Het voorstel van 3VO.Biotoop om tegelijkertijd een oplossing te vinden voor de overlast  die ontstaat door het ontbreken van een scherm bij de Rotterdamse weg (iets wat in vorige versies van het adviserende bureau DGMR een onderdeel was van de plannen, doch in het raadsvoorstel door B&W plotseling  verdwenen was)  heeft helaas  geen steun kunnen vinden. Wel heeft het ertoe geleid dat  een motie is aangenomen om te onderzoeken of er ter hoogte van het Oosterpark langs de Rotterdamseweg ook een groene oplossing bedacht kan worden om het geluid te reduceren. Maar dit is geen concrete toezegging. Een gemiste kans, temeer omdat  in ons voorstel dit volledig kostenneutraal opgelost had kunnen worden.

Tevens heeft de raad ingestemd met het voorstel van B&W voor de uitbreiding  van de locatie van honk- en softbalvereniging de Ridderkerk Rowdies. Wel heeft de gemeenteraad in meerderheid een amendement aangenomen om naast de locatie Zuid ook de locatie Zuid-Zuid te onderzoeken. Die optie was niet eerder onderzocht omdat het betekent dat er meer bomen gekapt en gecompenseerd moet worden.

Helaas is in de vergadering door de wethouder niet direct aangegeven op welke wijze de negatieve effecten van beide plannen (bomenkap, lichtoverlast) gecompenseerd zullen worden. De wethouder gaf aan dat dit meegenomen wordt in het totaalplan  voor de renovatie van het Oosterpark.  Dit plan zou in maart 2021 door B&W aan de raad voorgelegd worden. Dus  er blijft  onzekerheid voor de omwonenden  die met goede wil vooraf weggenomen  had kunnen worden.

Zoals het in de participatiegedachte van de gemeente past is er wel de toezegging dat  ook bij het vervolg van deze projecten de diverse belanghebbenden betrokken zullen worden. Maar dit  hangt samen met de verdere vernieuwingsplannen voor het Oosterpark. Uw en onze inzet is en blijft dus nodig om te komen tot een goede oplossing.
Kennisgeving
Publicatie 10 december 2020

3VO.Biotoop biedt gemeenteraad alternatief plan voor geluidsscherm.
Op donderdag 10 december 2020 zal de gemeenteraad van Ridderkerk het lang verwachtte besluit nemen over de aanleg van een geluidsscherm in het Oosterpark langs de A15. In het oorspronkelijke voorstel van DGMR was een belangrijk schermdeel vanaf het Rotterdamse viaduct evenwijdig aan de Rotterdamseweg opgenomen. In het definitieve plan ontbreekt dit  schermdeel van circa 400 meter. Tijdens de Commissievergadering ‘Samen wonen’ van 26 november jl. heeft 3VO.Biotoop haar bezorgdheid geuit, dat het nu door B&W voorgestelde geluidsscherm voor een in onze ogen aanmerkelijk deel van de bewoners in Drievliet nauwelijks verbetering geeft.
Lees hier voor het alternatieve plan.
Kennisgeving
Kennisgeving
Publicatie 1 september 2020

Spanning voor het definitieve besluit maatregelen geluidsoverlast
Oosterpark Ridderkerk wordt opgebouwd.
De komende maanden wordt, na jarenlang wachten, de spanning opgebouwd en kunnen de bewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk van de politiek eindelijk vernemen welke maatregelen er worden genomen om de geluidsoverlast van de A15/A16 terug te dringen. De eerste commissievergadering is 22 september a.s., gevolgd door de reguliere commissievergadering “Samen wonen” van 26 november a.s. En tot slot de raadsvergadering van 10 december 2020.  Wilt u voorafgaande aan de commissievergadering van 22 september a.s. de discussienota lezen klik dan hier (Discussienota en definitieve rapport geluidshinder Oosterpark Ridderkerk).
Publicatie september 2020

Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk.
RWS is vooralsnog niet bereid om mee te werken om de geluidsoverlast van de A15 nabij het Oosterpark Ridderkerk terug te dringen.
Lees hier de argumenten van RWS
Publicatie 6 juni 2020

Concept rapport maatregelen geluidoverlast Oosterpark van DGMR in bezit van 3VO.Biotoop

Zoals u in eerdere communicatie onzerzijds heeft kunnen lezen werd op ons verzoek door de gemeente het adviesbureau DGMR ingeschakeld om een rapport over de geconstateerde geluidsoverlast op te stellen. DGMR heeft een zeer uitvoerig rapport (vooralsnog in conceptvorm) uitgebracht waarin wat ons betreft alle denkbare opties voor een oplossing zijn besproken. Wij als 3VO.Biotoop zijn in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren en verduidelijking te vragen. Het vervolg leest u hier.
Kennisgeving
Kennisgeving
Gemeente 5 juni 2020

De gemeente Ridderkerk wil het Oosterpark toekomstbestendig herinrichten.

Onderdeel hiervan is een combinatie van het vinden van een oplossing voor het al dan niet aanleggen van geluidswerende voorzieningen langs de A15 en het realiseren van meer recreatie- en natuurwaarde in het park. En voor de uitbreiding c.q. herhuisvesting van de Rowdies.
 
3VO.Biotoop vertrouwt erop  dat de gekozen oplossing, als uitkomst van de recent gehouden enquete, recht doet aan het streven te komen tot minder geluids- overlast en daarmee ook een betere beleving van de natuurwaarde van het Oosterpark. Want hoort u liever vogels dan verkeerslawaai? Dan is een geluidswering absoluut noodzakelijk.

Daarbij hoopt 3VO dat de oplossing voor de Rowdies niet leidt tot een verdere bomenkap, vooral doordat het park met de recente bomenkap toch al ernstig aangetast is. Ook zien wij de noodzaak voor een extra parkeerterrein niet. Er zijn parkeerplaatsen langs de Oosterparkweg en ook nog verderop in het park (tegenover de Pelikaan). En een van de redenen om de Rowdies niet elders onder te brengen is het feit dat de leden voornamelijk uit Drievliet en het Zand komen. Dus dat kan prima op de fiets.
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud