Achterkamertjespolitiek (vervolg) - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Achterkamertjespolitiek (vervolg)

Stand van zaken
De plannen rond het Oosterpark hebben veel losgemaakt onder de Ridderkerkse bevolking, vooral onder hen die graag, op welke manier dan ook, recreatief gebruik maken van het Oosterpark. Dit bleek in eerste aanleg al bij de grote deelname aan een door de gemeente zelf georganiseerde enquête. Daarna volgden veel ingezonden brieven in "De Combinatie" en 32 Zienswijzen (de ambtelijke naam voor ‘bezwaren’) tegen het Ontwerp-bestemmingsplan.
Circa 80% van de Zienswijzen maakte bezwaar tegen de uitbreiding van de Rowdies-accommodatie. Een aanzienlijk deel van de bewoners wil helemaal geen uitbreiding van deze accommodatie in het Oosterpark en stelt voorts dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven elders. Een ander deel van de indieners van een Zienswijze stelde een alternatief plan voor waarbij er wel een extra veld voor de Rowdies wordt aangelegd, maar met veel minder ernstige consequenties voor het Oosterpark. Het grootste en breedst gedeelde bewaar onder alle indieners van de Zienswijzen is dat het karakteristieke Essenlaantje voor ca. 30% opgeofferd wordt voor een nieuw honkbalveld en dat er onnodig veel bomen gekapt moeten worden. Tevens gaat er hierdoor een prachtige en veel gebruikte fiets- en wandelroute verloren.
Nu zou je in een democratie verwachten dat het gemeentebestuur een grote betrokkenheid van de burgers zou omarmen en daar naar zou handelen. Niets is echter minder waar. Het huidige college van 18Plus, SGP, EVR, CDA en CU omarmt helaas nog de oude politiek van achterkamertjes.
Bij de eerste opzet en behandeling van het plan inzake Oosterpark bleek al dat de belangrijkste uitkomsten van de enquête (meer groen èn minder water) niet serieus werden genomen. Bij de behandeling van de bovengenoemde 32 bezwaren door het college is eenzelfde gedrag waar te nemen. Ook deze zijn zonder enige argumentatie of op basis van een onjuiste voorstelling van zaken van de hand gewezen en in het verlengde zijn dus geen relevante wijzigingen in het Bestemmingsplan aangebracht. Tijdens de Raadsvergadering bleek een duidelijke tweedeling in de Raad aanwezig. Partijen BO1 en PvdA hadden een amendement ingediend om het Essenlaantje te sparen. Alle oppositiepartijen waren voor dit amendement, alle coalitiepartijen waren tegen het amendement en steunden het plan van het College.
 
De argumenten vóór het amendement waren dat er via de Zienswijzen meerdere goed uitvoerbare alternatieven voor de locatie van het nieuwe honkbalveld zijn aangedragen, die allemaal het Oosterpark minder zouden aantasten dan het plan van de gemeente. Eén daarvan is door 3VO.Biotoop in januari 2021 al voorgesteld en daarbij wordt het Essenlaantje geheel gespaard én wordt verder aan alle wensen van de Rowdies voldaan. Dat plan werd dan ook voorgesteld door de indieners van het amendement.
De argumenten tegen het amendement waren dat er nu ‘doorgepakt’ moet worden om vertraging te voorkomen. Blijkbaar acht men de gevolgen van  de vertraging – welke dat zijn is overigens onbekend – dusdanig ernstig dat men volledig voorbij gaat aan de mening van de burger. Woordvoerders van coalitiepartijen brachten naar voren, dat er sinds het besluit in de Raad over de herinrichting van het Oosterpark begin juli geen nieuwe informatie was ingebracht. Met deze uitspraak worden de ingezonden Zienswijzen, die de Raadsleden pas in september hebben ontvangen, dus volkomen genegeerd.  Het is daarmee ook twijfelachtig of deze Raadsleden de Zienswijzen überhaupt wel gelezen hebben.
 
De coalitiepartijen herhalen de uitspraken van het college. Zo wordt erop gewezen dat bij wijziging van het Bestemmingsplan vertraging dreigt voor de bouw van het geluidsscherm en dat “zou toch in het nadeel zijn van de bewoners van Drievliet”. Waar echter aan voorbij wordt gegaan is, dat de nu lopende poging het scherm onder het OER-programma te laten vallen (zodat het scherm voorzien kan worden van zonnepanelen) waarschijnlijk meer vertraging oplevert dan het aanpassen van het Bestemmingsplan. Met alle inspraakprocedures meegerekend, zou het aanpassen van het plan niet langer dan 3 maanden hoeven te duren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat over 3 maanden al duidelijk is of van het OER-programma gebruik kan worden gemaakt.  Van vertraging is dan geen sprake. Daarnaast dreigen er door de huidige opstelling nu allerlei bezwaarprocedures, die uiteindelijk voor meer vertraging zullen zorgen.  
 
Niettemin waren de coalitiepartijen (18Plus, SGP, EVR, CDA en CU) zeer eensgezind en werd het amendement verworpen. Vervolgens werd het Bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het front was niet te doorbreken, zelfs niet met heel goede argumenten. Er waren duidelijk vooraf al harde afspraken over gemaakt. Achterkamertjespolitiek noemt men dat.

Het is schokkend dat geen van de coalitiepartijen aandacht schonk aan de vele Zienswijzen die door betrokken bewoners waren ingezonden als reactie op het Bestemmingsplan. Op deze manier hoort een democratie niet te werken. De door u gekozen volksvertegenwoordiging is monddood gemaakt door coalitie-afspraken. Niet luisteren naar goede argumenten van bewoners is wat ons betreft een doodzonde voor volksvertegenwoordigers en daar moeten deze partijen op afgerekend worden, vooral ook omdat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt.
De coalitiepartijen hebben nu ‘kleur bekend’ en die kleur is allesbehalve  ‘groen’, want het Oosterpark wordt door hun besluit nadrukkelijk geweld aan gedaan o.a. doordat het karakteristieke Essenlaantje deels moet verdwijnen en er onnodig veel bomen gekapt moeten worden. Over een half jaar zijn er verkiezingen voor de Gemeenteraad. Wij roepen u op om bij het uitbrengen van uw stem goed rekening te houden met het verwerpelijke gedrag van de huidige coalitiepartijen.  
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud