Historie vervolg - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Historie vervolg

Stand van zaken
Publicatie
De Combinatie donderdag 6 december 2018
Aansluitend op de goedkeuring van motie 26 geeft Jeroen Rijsdijk van de PvdA fractie nogmaals zijn mening over geluidwerende maatregelen langs de A15 lees verder
De motie (26) van de raadsleden Jeroen Rijsdijk (PvdA), Edward Pina (VVD), Bjorn Ros (GroenLinks) en Petra van Nes- de Man (Burger op 1 ) inzake Lucht- en geluidsscherm en/of Groene geluidwal bij het Oosterpark kunt u hier lezen.
Publicatie
De Combinatie donderdag 8 november 2018
Bewoners willen concrete actie voor scherm lees verder
Kennisgeving
Een gesprek met CDA wethouder Peter Meij

Op verzoek van Team 3VO.Biotoop hebben wij, op 30 juli 2018, vanwege de continuïteit kennisgemaakt met de nieuwe wethouder de heer Peter Meij. In de portefeuille van de wethouder bevinden zich o.a. de functies verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte en cultureel erfgoed. Zoals inmiddels bekend is, start Staatsbosbeheer op 13 augustus 2018 met de kapwerkzaamheden in het Oosterpark.
Tijdens het onderhoud, o.a. bijgewoond door een medewerker van Staatsbosbeheer, dienen aanwonenden van het Oosterpark rekening te houden met de nadelige gevolgen van deze werkzaamheden, m.b.t. geluids- en fijnstof overlast. Zonder het nemen van adequate maatregelen zullen de aanwonenden rekening dienen te houden met de negatieve gevolgen van deze kap- en herinrichtings-werkzaamheden, zeker voor de komende 3 jaar. Uit meerdere bronnen is bekend, dat het college van burgemeester en wethouders in overleg treedt met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Rijkswaterstaat voor de aanleg van een geluidsscherm langs het Oosterpark. Daar nemen zij de ervaringen en resultaten van het scherm voor het zogenoemde gat A16 in mee. Over een tijdspad is nog niets bekend.

In het gesprek met Peter Meij heeft het 3VO Team niet de indruk gekregen, dat dit binnen enkele jaren zal worden gerealiseerd. Heel voorzichtig werd er door de wethouder gesproken over een termijn van 4 - 8 jaar. Het enige positieve dat het 3VO team u nu kan mededelen is, dat er medio oktober 2018 met de wethouder een vervolg gesprek komt. En dat de kwestie inmiddels bij meerdere partijen en groeperingen op de agenda staat en vertrouwende dat de nieuwe coalitie deze kwestie nu doortastend zal oppakken.
Politiek
Wij Team 3VO.Biotoop kunnen u melden dat inmiddels ook de VVD zich mengt in de kwestie Oosterpark door kortgeleden schriftelijke vragen te stellen aan het gemeentebestuur in relatie tot het advies van de Bezwaren Commissie om werk te maken om het bevoegd gezag aan te dringen een geluidswal te plaatsen. Wij hebben overigens gepleit niet meer over wal te spreken maar over geluidsscherm.
Het antwoord van de VVD aan 3VO luidt:
We wachten het komende college akkoord af om te bezien wat hierin over het Oosterpark is opgenomen. Dat coalitieakkoord zal uiterlijk begin november bekend moeten zijn in verband met de Begrotingsraad. Wij gaan er echter vanuit, of hopen in elk geval, dat dit akkoord veel eerder bekend zal worden gemaakt. Indien er niets over het Oosterpark is opgenomen, zullen wij gaan vragen naar een concrete datum waarop dit onderwerp wordt geagendeerd en vragen naar het af te spreken tijdpad. Met moed, beleid, trouw en heel veel geduld zullen we toch uiteindelijk wel op een besluit ‘getrakteerd’ worden.
Klik hier voor de brief met de exacte antwoorden van B&W aan de VVD .
Uitspraak
Motieven tegen het kappen van bomen ongegrond

Beslissing op het bezwaar van de verleende omgevingsvergunning R170306828. Voor wat betreft het kappen van bomen in het Oosterpark te Ridderkerk hebben de 50 bezwaarmakers op 30 maart 2018 ervan kennis genomen, dat de Commissie bezwaarschriften de motieven ongegrond heeft verklaard.
De bezwaren van de bezwaarmakers zijn volgens de Commissie voor de bezwaarschriften ongegrond, mits aan de kapvergunning een termijn voor herplant wordt verbonden. In de documenten kunt o.a. de details van de standpunten van betrokken partijen lezen.
Advies
• Bijlagen

Opvallend is de vermelding dat de commissie het college attendeert op het volgende.
Tijdens de hoorzitting is het de commissie gebleken dat omwonenden al lang op een geluidswal langs de A15 wachten. De commissie vindt die wens begrijpelijk. De commissie begrijpt ook dat het college niet bevoegd is om een geluidswal te plaatsen. De commissie adviseert daarom, los van de onderhavige bezwaren, het college om bij het bevoegde gezag aan te dringen op de plaatsing van een geluidswal.
Er is nu alleen nog een beroepsmogelijkheid bij de Rechtbank te Rotterdam. Hierover zullen wij u nog informeren.
In verband met de autoriteit persoonsgegevens hebben wij de namen die niet in het verslag staan verwijderd.
Politiek
Wat wordt de nieuwe coalitie na de verkiezingen van 21 maart 2018.
Houden we koers, gaat het roer om of lopen we de komende jaren averij op?
Als u direct aan een stemgerechtigde Ridderkerker vraagt over de thema's geluidsoverlast en fijnstof zullen de meeste hun schouders ophalen, populair gezegd 'de ver van mijn bed show'.  Geeft u een toelichting over geluidsoverlast dat, o.a. de risico’s bij kinderen op autisme toeneemt en dat cijfers aantonen dat mensen die permanent met geluidsoverlast te maken hebben meer last van extreme stemmingswisselingen hebben dan mensen die  minder met geluidsoverlast te maken hebben. En ook de risico’s van fijnstof worden vaak onderschat, maar bewezen is dat zij die leven in een omgeving waar veel fijnstof is, de gemiddelde levensverwachting drie jaar korter is dan van mensen die in een groene omgeving wonen. Dan denkt die Ridderkerker, die risico’s gelden dus ook voor mij!
 
Vindt u het dan ook niet vreemd dat de Gemeente Ridderkerk Coalitie van 2014 – 2018 het niet voor elkaar heeft gekregen om voorzorgsmaatregelen te nemen om haar burgers te beschermen tegen geluidsoverlast en het terugdringen van fijnstof risico’s.
Bezwaar-
schrift
Pleitnota 3VO.Biotoop welke is gepresenteerd tijdens de hoorzitting bezwaarschriften op maandag 12 februari 2018
Gemeente
Op maandag 12 februari 2018 vergaderde de Commissie Bezwaarschriften in de raadzaal in het gemeentehuis in een openbare hoorzitting.
De behandeling van een 50-tal bezwaarschriften inzake het besluit van burgemeester en wethouders van 20 november 2017 tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, locatie Oosterpark (R170306828). U kunt het bezwaardossier inzien door op deze pagina de onderhavige documenten te openen en of te downloaden.
Zie hier de link naar de gemeentelijke webpagina 'Commissie voor bezwaarschriften'
Bestanden met de indeling PDF kunnen o.a. met het programma Adobe Reader worden gelezen.
Dit programma kunt u hier gratis downloaden
Aankondiging
Hoorzitting commissie bezwaarschriften 12 februari 2018
Een groot aantal bewoners hebben een bezwaarschrift tegen de verleende kapvergunning ingediend, waarvoor een hoorzitting gehouden zal worden door de commissie bezwaarschriften.  U mag iemand meenemen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld een advocaat, familielid of een goeie kennis. Wel dient u dit vooraf (schriftelijk) aan de hoorcommissie kenbaar te maken. U en de andere persoon dien(t)en zich namelijk aan te melden bij de receptie met een legitimatiebewijs.
Brief 3VO
Teleurgesteld in reactie van gemeente Ridderkerk
Wij spreken echter niet over symptoombestrijding maar over een structurele oplossingen!
Bekendmaking
Openbare bekendmakingen, omgevingsvergunningen gemeente Ridderkerk
Vergunning verleend aan Staatsbosbeheer (NRIJ) Oosterpark kappen bomen onder nummer R170306828 d.d. 23.11.2017. Bezwaar indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Om u van dienst te zijn kunt u hier één van de vier bezwaarschrift voorbeelden downloaden

Kies een brief en pas, indien u dit nodig vindt, de tekst geheel naar uw wensen aan. Actualiseer de datum en vul onderaan uw naam, adres, postcode en woonplaats in en onderteken hem. het bezwaarschrift te richten aan B&W van Ridderkerk. Vanwege drukte rond de kerst- en nieuwjaarpost a.u.b. uiterlijk 3 januari 2018 persoonlijk in de brievenbus schuiven van het gemeentehuis.
LET OP : dat in de linker bovenhoek van de brief "Awb-bezwaarschrift" wordt vermeld......!!
En informeer ons alsjeblieft als u de brief verstuurd heeft zodat ons team de vinger aan de pols kan houden.
Mocht u problemen ondervinden, om welke reden dan ook, omdat u deze handelswijze en of de verzending niet kunt uitvoeren? Stuur dan meteen een berichtje naar ons team, dit is voldoende om u dan direct te hulp te schieten.
Gemeente
Antwoord van de gemeente Ridderkerk op de brieven van 3VO.Biotoop
Een zeer teleurstellende "ambtelijke reactie" van de gemeente Ridderkerk, geringe empathie met de woonomgeving.
Op ons schrijven van datum 10-01-2018, heeft wethouder M. Japenga gereageerd.
Het antwoord van de gemeente Ridderkerk op het schrijven van 3VO.Biotoop van ons  
Politiek
Motie ingediend door de EVR & PvdA:
Om hoogteverschillen in het Oosterpark aan te brengen waardoor de geluidsoverlast deels wordt gebroken. Integere argumenten vinden geen gehoor bij het lokaal bestuur en politiek, motie verworpen. Helaas geen enkel teken en of handreiking richting verontrustte woonomgeving. De voorstemmers uiteraard wel: EVR (nu Burger Op 1), PvdA, CDA en VVD. U weet nu op wie u kunt rekenen, een stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Klik hier voor motie 146 datum 2-11-2017 van EVR en PvdA
Kennisgeving
Eveneens is er een mailbericht gestuurd naar Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde waarop nooit is geantwoord?
Bezwaarschrift
Bezwaarschriften, met integere argumenten, ingediend door 3VO.Biotoop
Informatie
Ridderkerk is toch niet zo groen?
Op de lijst van 380 gemeenten, groen in bebouwd gebied, staat Ridderkerk op de 312e plaats.
Klik hier voor het rapport hoe Universiteit Wageningen berekende hoe groen het in de bebouwde kom van de Nederlandse gemeenten gemiddeld is, datum 28-07-2017
Petitie
Petitie ingediend namens 15 bewoners van de Zalm, betreffende uitbreiding Honkbalterrein:
Negatieve effecten op de leefomgeving door Integraal accommodatie-plan vanwege voorgenomen uitbreiding Honkbalterrein. Inspraakverzoek vanaf de planvorming t/m het ontwerp met betrekking tot voor de aanwonenden zwaarwegende kwesties.
Informatie
Ongetwijfeld wordt ook u wel eens gevraagd te spreken over uw leefomgeving.
In het document ‘Hoe heeft het zover kunnen komen’ leest u in telegramstijl de historie van de afgelopen 23 jaar.  
Informatie
Belofte maakt schuld
Volgens "De Dikke van Dale", de schatbewaarders van de Nederlandse taal, betekent dit: Als je iets beloofd moet je dat ook nakomen. Het voorlopige uitstel van het project, duurt nu al meer dan 20 jaar!
Door op de volgende links te klikken worden de documenten geopend.  
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud