Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Honoreert de gemeenteraad de zienswijzen van betrokken burgers omtrent het ontwerp bestemmingsplan Oosterpark?   
Velen hebben naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan voor het Oosterpark een zienswijze bij de gemeente ingediend. Wij als 3VO.Biotoop danken de indieners, aangezien hieruit blijkt dat niet alleen wij onze bezwaren hebben, maar dat deze ook breed gedragen worden. Een aantal van de indieners heeft ons een kopie van hun zienswijze gestuurd, dit als reactie op onze oproep hiertoe. Op basis van deze zienswijzen, hebben wij een samenvatting gemaakt, die u een inzicht geeft in de aangedragen argumenten. Klik hier voor het totaal overzicht.
Het is niet ondenkbaar dat er meer zienswijzen zijn ingediend, maar die hebben we niet in het overzicht kunnen meenemen, omdat we de inhoud niet kennen. Wij zijn benieuwd of, en in hoeverre,  B&W en de gemeenteraad  de plannen wensen aan te passen aan de wensen van de betrokken burgers. Wij zullen u op basis van de uitkomst hiervan op de hoogte houden, alsmede van de mogelijkheden voor verdere acties.
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond:

Door de corona maatreglen zijn de wijkoverleggen nu alleen digitaal te volgen.

Van 19:30 tot 22:00 uur in  't Ronde Sant
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in de Combinatie.
-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud