Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een bewonersorganisatie voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Het Oosterpark

De  laatste informatie die wij u toezonden met betrekking tot de ontwikkelingen in en om het Oosterpark dateert alweer van 19 maart 2023.

Om even het geheugen op te frissen: Het bestemmingsplan Oosterpark (oktober 2021) is door de Raad van State vernietigd. Het College van de gemeente Ridderkerk heeft in aanloop naar de verkiezingen in 2022 al aangekondigd de herinrichting van het sportpark Oosterpark te herzien. De partijen die hierbij nauw zijn betrokken, zijn in het voorjaar van 2023 door de Gemeente bij elkaar gebracht om gezamenlijk de allesomvattende plannen zodanig aan te passen dat ze op meer steun van de omwonenden kunnen rekenen.  

Overleg tafel
De gemeente Ridderkerk, Honkbalvereniging de Rowdies, Tennisvereniging d’Oudelande en namens de bewoners 3VO.Biotoop zijn inmiddels in een tweetal sessies aan tafel geschoven om de nieuwe ambtelijke voorstellen te beoordelen. Daarbij zijn de verschillende ideeën met elkaar uitgewisseld.
In grote lijnen werden de volgende thema’s besproken:
de herinrichting van de velden voor de Rowdies, overlast van lichtmasten voor veldverlichting en de parkeervoorzieningen bij de sportvelden, ook in relatie tot de andere parkeervoorzieningen bij het Oosterpark.

Ook is gesproken over Padelbanen voor d’Oudelande en de daaruit voort- vloeiende geluidoverlast voor de aangrenzende woonwijk.

Het behoud van het Essenlaantje met een blijvende aansluiting op het huidige fietspad door het Oosterpark en de realisering van het geluidsscherm waren daarbij de belangrijkste randvoorwaarden voor 3VO.Biotoop.

Het oorspronkelijke plan voor de velden van de Rowdies is fors aangepast, waardoor een aanmerkelijk groter deel van het Oosterpark gespaard blijft. Het fietspad over het Essenlaantje blijft in zijn geheel gespaard en datzelfde geldt voor de bebossing aan de oostzijde en de zuidzijde van dit fietspad.
 
Aan de noordwestzijde van het Essenlaantje moeten wel bomen verdwijnen omdat daar een nieuw softbalveld voor de Rowdies gerealiseerd gaat worden.
  
Het eindresultaat, zoals dat met de betrokken partijen besproken is, zie hiervoor de ingevoegde plattegrond. Het is een ‘tussenversie’ dus op details zou het nog kunnen wijzigen.
Ten aanzien van de door d’Oudelande gewenste padelbanen heeft het College van B&W aangegeven dat zij daaraan geen medewerking wil geven i.v.m. de te verwachten geluidsoverlast die dit voor omwonenden met zich meebrengt. Zie hiervoor de bijlage waarin het standpunt van de gemeente Ridderkerk is geformuleerd. In zake de veldverlichting is door de gemeente aangegeven dat deze zodanig ontworpen zal worden dat overlast tot een minimum beperkt zal blijven. Moderne technieken o.b.v. LED-techniek zouden dat mogelijk moeten maken.
 
Met betrekking tot de parkeervoorziening bij de sportvelden hebben we onze zorgen uitgesproken, met name op tijdstippen dat er sportevenementen worden gehouden en vooral  indien ook de parkeerplaatsen bij de Pelikaan worden opgeheven. De gemeente heeft onze zorgen genoteerd, maar kon nog geen uitsluitsel geven of dit afdoende wordt opgelost, omdat er nog formeel gerekend werd aan het benodigde aantal parkeerplaatsen.
 
Het oude softbalveld komt dus vrij als het nieuwe softbalveld er is. Wel is duidelijk dat er een uitbreiding komt van het aantal parkeerplaatsen en dat dit deels gerealiseerd gaat worden op het oude softbalveld en het andere deel zal worden benut om de groenbuffer te verdichten. De nu nog bestaande parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Oosterparkweg worden opgeheven en op de hierdoor vrijkomende grond komt een groenstrook. Dit zal de overlast verminderen voor de bewoners van de Zalm, vooral als sporters ’s avonds laat na hun avondje sport enigszins rumoerig vertrekken.
Begrotingsraad
Op donderdag 2 november j.l. is de Programmabegroting voor 2024 in de Ridderkerkse Gemeenteraad behandeld. Uit deze begroting kun je o.a. afleiden welke werken men volgend jaar in het Oosterpark wil uitvoeren. In deze begroting zijn de kosten opgenomen voor de herinrichting van de honkbalvelden van de Rowdies van ruim €. 1 miljoen. Er is ook €. 1 miljoen gereserveerd voor het bouwrijp maken van de benodigde ruimte voor de aanleg van het geluidsscherm langs de A15. Het restant ter hoogte van €. 7,2 miljoen staat gereserveerd voor na 2024. Tevens wordt volgens de begroting in 2024 een begin gemaakt met de overige aanpassingen van het Oosterpark (€. 0,8 miljoen).  

Ambtelijke procedure
De actuele planning met betrekking tot geluidscherm en de herschikking van de Rowdies is als volgt. Het ontwerpbestemmingsplan voor het Oosterpark zal vóór 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. In het voorjaar van 2024 zou het bestemmingsplan goedgekeurd kunnen zijn.

Voorlopige planning voor de uitvoering van de werkzaamheden
De verwachting is dat men in het najaar van 2024 kan starten met het kappen en verplanten van de bomen. Dit is nog wel afhankelijk van eventuele procedures richting Raad van State en de eventuele daaropvolgende uitspraak van de Raad van State. Als deze procedures worden gestart, dan treedt er zomaar weer een jaar vertraging op.

Op navolgende webpagina van de gemeente Ridderkerk vindt u alle informatie:
https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2023/2-november/09:30/Programmabegroting-2024-en-Meerjarenraming-2025-2027
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud