Huidige situatie - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Huidige situatie

Argumentatie
Het ziet er niet naar uit dat binnen afzienbare tijd een oplossing wordt gevonden voor de geluidsoverlast die bewoners in Ridderkerk-Drievliet ondervinden van het verkeer op de A15. Dat is gebleken tijdens een vergadering van een raadscommissie in de gemeenteraad van Ridderkerk. Voor Rijkswaterstaat geldt dat het geluid binnen de geldende normen blijft. Zou dat door het toenemende verkeer op de snelweg niet meer zo zijn, dan zoekt men de oplossing in geluidsarmer asfalt en niet in de aanleg van geluidschermen of –wallen. Dat het geluid binnen de normen zou zijn, daar zet actiegroep 3VO.Biotoop tijdens een inspraak in de commissie vraagtekens bij. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO mag het verkeersgeluid niet groter zijn dan 53 decibel (dB) gemiddeld en 45 dB ’s nachts. In een in opdracht van de gemeente door Kuiper Compagnons opgesteld rapport is het verkeerslawaai op 58 dB berekend. In het zelfde rapport wordt tal van varianten in schermen en wallen berekend.
De kosten variëren van 3 tot 6 miljoen euro. Als Rijkswaterstaat niet mee doet, komt de bouw voor rekening van de gemeente Ridderkerk. Ook is vastgesteld dat naar mate de geluidwering verder van de A15 afstaat, het effect minder is. De actiegroep pleit daarom voor nader onderzoek naar twee op enige afstand van elkaar geplaatste groene weringen. Door de dubbele hindernis is de demping beter. Dat zou leiden tot een geluidsreductie van 7 dB. De kosten van zo’n groene oplossing zouden beduidend lager zijn.
Jan Verhagen in de commissie: “Het gaat hier uiteindelijk om de gezondheid van uw bewoners. Niet voor niets wordt door het RIVM gesteld dat langdurige blootstelling aan geluid, naast welzijnseffecten als hinder en slaapverstoring, ook meer klinische effecten kan veroorzaken. Langdurige blootstelling aan geluid verhoogt de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan geluid kan leiden tot cognitieve effecten, zoals verminderde leesvaardigheid bij schoolkinderen. Onze conclusie als 3VO.Biotoop is dat wij van mening blijven dat geluidswerende voorzieningen nodig zijn”.
De zaak komt later deze maand nog aan de orde in de gemeenteraad. Wethouder Marten Japenga wil nog nader onderzoek, dat in februari volgend jaar klaar moet zijn. Onder andere zal dan worden gekeken naar zogeheten diffractoren, die het geluid afbuigen. Ook moet een afweging komen tussen de kosten en de baten. Eerder is opgemerkt dat die uit balans zou zijn. Kort door de bocht: het is veel geld voor weinig minder geluid. Dat brengt Jan Verhagen tot een bijzondere uitspraak: “Een daling van het geluid met 4 decibel lijkt niet veel, maar het zorgt ervoor dat de overlast met 60% daalt”. Dat komt omdat decibels niet lineair stijgen en dalen.

Klik hier voor de volledige tekst aan de commissie Samen wonen.
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud