Historie vervolg - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Historie vervolg

Stand van zaken
Kennisgeving
Publicatie 24 februari 2021

De spade in het Oosterpark wordt gezet…,
maar het eindresultaat laat nog wel 15 jaar op zich wachten

Het Ridderkerkse college van B&W heeft voorgesteld om het Oosterpark aan te gaan passen. Het is een vervolg op een aantal andere ingrepen in het park, zoals de aanleg van een geluidsscherm en de nogal omvangrijke consequentie van de wens van de Ridderkerk Rowdies om een groter softbalveld te verkrijgen. Want inmiddels is besloten ook het honkbalveld te vergroten en een nieuw clubhuis te bouwen.
Aanwonenden van het Oosterpark hebben al jarenlang de wens tot het uitvoeren van maat­regelen tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Maatregelen die al in het jaar 2000 waren beloofd, hebben 20 jaar op zich laten wachten.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad eind 2020 besloten, mede door een uitvoerige lobby van 3VO.Biotoop, tot het plaatsen van een geluidscherm langs de A15. In de maand maart 2021 zal het college van B&W zich buigen over het voorstel om de velden van de Ridderkerk Rowdies te verplaatsen. Aansluitend zal de gemeente zich gaan concentreren op een grondige herinrichting van het Oosterpark. In de tweede helft van 2021 wordt ook hierover een besluit verwacht.
Lees hier verder en mogelijk is het een idee om u alvast te informeren over de nieuwe plannen op de gemeente-website via de volgende link https://www.ridderkerk.nl/herinrichting-oosterpark
Kennisgeving
Publicatie 29 januari 2021

Water bij de wijn
Op de vraag waar komen de velden van de Ridderkerk Rowdies, dienen alle partijen water bij de wijn te doen. De velden van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies in het Oosterpark worden vernieuwd. De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten om naast de voorgestelde Oosterpark locatie (Zuid) ook een tweede locatie (Zuid Zuid) te onderzoeken. Tevens heeft de raad gevraagd dit te bespreken met de sport­verenigingen, omwonenden en parkgebruikers. Met een kleine bewonerswerkgroep o.a. van het Burgerinitiatief 3VO.Biotoop, bewonersgroep Tarbot en het wijkoverleg is getracht om op een interactieve manier te kijken naar de verschillende ontwerpen, op zoek naar de beste oplossing voor alle parkgebruikers, sport­verenigingen en omwonenden.

Echter nu blijkt dat de diverse partijen nogal van mening ver­schillen over de te kiezen oplossing en het lijkt er ook op dat redelijkerwijs niet aan alle wensen van de Rowdies tegemoet gekomen kan worden. Partijen zullen dus “water bij de wijn” moeten doen om tot een oplossing te komen. Lees hier over de standpunten van 3VO.Biotoop inzake de herindeling Ridderkerk Rowdies velden.  
Lees hier over de uitkomst definitieve locatie van de Rowdies velden
Kennisgeving
Publicatie 14 december 2020

Gedeeltelijk succes, maar........
Maandagavond 14 december 2020  heeft de gemeenteraad ingestemd met het plaatsen van een geluids­scherm met een hoogte van 6 meter langs de A15. Dit scherm wordt in het park geplaatst en zal in elk geval voor een deel van de aanwonenden van het Oosterpark leiden tot een reductie van de geluidsoverlast. Daarnaast is een amendement aangenomen om in de toekomst het scherm te kunnen verhogen tot 8 meter. Het voorstel van 3VO.Biotoop om tegelijkertijd een oplossing te vinden voor de overlast  die ontstaat door het ontbreken van een scherm bij de Rotterdamse weg (iets wat in vorige versies van het adviserende bureau DGMR een onderdeel was van de plannen, doch in het raadsvoorstel door B&W plotseling  verdwenen was)  heeft helaas  geen steun kunnen vinden. Wel heeft het ertoe geleid dat  een motie is aangenomen om te onderzoeken of er ter hoogte van het Oosterpark langs de Rotterdamseweg ook een groene oplossing bedacht kan worden om het geluid te reduceren. Maar dit is geen concrete toezegging. Een gemiste kans, temeer omdat  in ons voorstel dit volledig kostenneutraal opgelost had kunnen worden.

Tevens heeft de raad ingestemd met het voorstel van B&W voor de uitbreiding  van de locatie van honk- en softbalvereniging de Ridderkerk Rowdies. Wel heeft de gemeenteraad in meerderheid een amendement aangenomen om naast de locatie Zuid ook de locatie Zuid-Zuid te onderzoeken. Die optie was niet eerder onderzocht omdat het betekent dat er meer bomen gekapt en gecompenseerd moet worden.

Helaas is in de vergadering door de wethouder niet direct aangegeven op welke wijze de negatieve effecten van beide plannen (bomenkap, lichtoverlast) gecompenseerd zullen worden. De wethouder gaf aan dat dit meegenomen wordt in het totaalplan  voor de renovatie van het Oosterpark.  Dit plan zou in maart 2021 door B&W aan de raad voorgelegd worden. Dus  er blijft  onzekerheid voor de omwonenden  die met goede wil vooraf weggenomen  had kunnen worden.

Zoals het in de participatiegedachte van de gemeente past is er wel de toezegging dat  ook bij het vervolg van deze projecten de diverse belanghebbenden betrokken zullen worden. Maar dit  hangt samen met de verdere vernieuwingsplannen voor het Oosterpark. Uw en onze inzet is en blijft dus nodig om te komen tot een goede oplossing.
Kennisgeving
Publicatie 10 december 2020

3VO.Biotoop biedt gemeenteraad alternatief plan voor geluidsscherm.
Op donderdag 10 december 2020 zal de gemeenteraad van Ridderkerk het lang verwachtte besluit nemen over de aanleg van een geluidsscherm in het Oosterpark langs de A15. In het oorspronkelijke voorstel van DGMR was een belangrijk schermdeel vanaf het Rotterdamse viaduct evenwijdig aan de Rotterdamseweg opgenomen. In het definitieve plan ontbreekt dit  schermdeel van circa 400 meter. Tijdens de Commissievergadering ‘Samen wonen’ van 26 november jl. heeft 3VO.Biotoop haar bezorgdheid geuit, dat het nu door B&W voorgestelde geluidsscherm voor een in onze ogen aanmerkelijk deel van de bewoners in Drievliet nauwelijks verbetering geeft.
Lees hier voor het alternatieve plan.
Kennisgeving
Publicatie 1 september 2020

Spanning voor het definitieve besluit maatregelen geluidsoverlast
Oosterpark Ridderkerk wordt opgebouwd.
De komende maanden wordt, na jarenlang wachten, de spanning opgebouwd en kunnen de bewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk van de politiek eindelijk vernemen welke maatregelen er worden genomen om de geluidsoverlast van de A15/A16 terug te dringen. De eerste commissievergadering is 22 september a.s., gevolgd door de reguliere commissievergadering “Samen wonen” van 26 november a.s. En tot slot de raadsvergadering van 10 december 2020.  Wilt u voorafgaande aan de commissievergadering van 22 september a.s. de discussienota lezen klik dan hier (Discussienota en definitieve rapport geluidshinder Oosterpark Ridderkerk).
Kennisgeving
Publicatie september 2020

Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk.
RWS is vooralsnog niet bereid om mee te werken om de geluidsoverlast van de A15 nabij het Oosterpark Ridderkerk terug te dringen.
Lees hier de argumenten van RWS
Kennisgeving
Publicatie 6 juni 2020

Concept rapport maatregelen geluidoverlast Oosterpark van DGMR in bezit van 3VO.Biotoop

Zoals u in eerdere communicatie onzerzijds heeft kunnen lezen werd op ons verzoek door de gemeente het adviesbureau DGMR ingeschakeld om een rapport over de geconstateerde geluidsoverlast op te stellen. DGMR heeft een zeer uitvoerig rapport (vooralsnog in conceptvorm) uitgebracht waarin wat ons betreft alle denkbare opties voor een oplossing zijn besproken. Wij als 3VO.Biotoop zijn in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren en verduidelijking te vragen. Het vervolg leest u hier.
Kennisgeving
Gemeente 5 juni 2020

De gemeente Ridderkerk wil het Oosterpark toekomstbestendig herinrichten.

Onderdeel hiervan is een combinatie van het vinden van een oplossing voor het al dan niet aanleggen van geluidswerende voorzieningen langs de A15 en het realiseren van meer recreatie- en natuurwaarde in het park. En voor de uitbreiding c.q. herhuisvesting van de Rowdies.
 
3VO.Biotoop vertrouwt erop  dat de gekozen oplossing, als uitkomst van de recent gehouden enquete, recht doet aan het streven te komen tot minder geluids- overlast en daarmee ook een betere beleving van de natuurwaarde van het Oosterpark. Want hoort u liever vogels dan verkeerslawaai? Dan is een geluidswering absoluut noodzakelijk.

Daarbij hoopt 3VO dat de oplossing voor de Rowdies niet leidt tot een verdere bomenkap, vooral doordat het park met de recente bomenkap toch al ernstig aangetast is. Ook zien wij de noodzaak voor een extra parkeerterrein niet. Er zijn parkeerplaatsen langs de Oosterparkweg en ook nog verderop in het park (tegenover de Pelikaan). En een van de redenen om de Rowdies niet elders onder te brengen is het feit dat de leden voornamelijk uit Drievliet en het Zand komen. Dus dat kan prima op de fiets.
Publicatie
De Combinatie donderdag 6 december 2018

Aansluitend op de goedkeuring van motie 26 geeft Jeroen Rijsdijk van de PvdA fractie nogmaals zijn mening over geluidwerende maatregelen langs de A15

De motie (26) van de raadsleden Jeroen Rijsdijk (PvdA), Edward Pina (VVD), Bjorn Ros (GroenLinks) en Petra van Nes- de Man (Burger op 1 ) inzake Lucht- en geluidsscherm en/of Groene geluidwal bij het Oosterpark kunt u hier lezen.
Publicatie
De Combinatie donderdag 8 november 2018

Bewoners willen concrete actie voor scherm lees verder
Kennisgeving
Een gesprek met CDA wethouder Peter Meij

Op verzoek van Team 3VO.Biotoop hebben wij, op 30 juli 2018, vanwege de continuïteit kennisgemaakt met de nieuwe wethouder de heer Peter Meij. In de portefeuille van de wethouder bevinden zich o.a. de functies verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte en cultureel erfgoed. Zoals inmiddels bekend is, start Staatsbosbeheer op 13 augustus 2018 met de kapwerkzaamheden in het Oosterpark.
Tijdens het onderhoud, o.a. bijgewoond door een medewerker van Staatsbosbeheer, dienen aanwonenden van het Oosterpark rekening te houden met de nadelige gevolgen van deze werkzaamheden, m.b.t. geluids- en fijnstof overlast. Zonder het nemen van adequate maatregelen zullen de aanwonenden rekening dienen te houden met de negatieve gevolgen van deze kap- en herinrichtingswerkzaamheden, zeker voor de komende 3 jaar. Uit meerdere bronnen is bekend, dat het college van burgemeester en wethouders in overleg treedt met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Rijkswaterstaat voor de aanleg van een geluidsscherm langs het Oosterpark. Daar nemen zij de ervaringen en resultaten van het scherm voor het zogenoemde gat A16 in mee. Over een tijdspad is nog niets bekend.

In het gesprek met Peter Meij heeft het 3VO Team niet de indruk gekregen, dat dit binnen enkele jaren zal worden gerealiseerd. Heel voorzichtig werd er door de wethouder gesproken over een termijn van 4 - 8 jaar. Het enige positieve dat het 3VO team u nu kan mededelen is, dat er medio oktober 2018 met de wethouder een vervolg gesprek komt. En dat de kwestie inmiddels bij meerdere partijen en groeperingen op de agenda staat en vertrouwende dat de nieuwe coalitie deze kwestie nu doortastend zal oppakken.
Politiek
Wij Team 3VO.Biotoop kunnen u melden dat inmiddels ook de VVD zich mengt in de kwestie Oosterpark door kortgeleden schriftelijke vragen te stellen aan het gemeentebestuur in relatie tot het advies van de Bezwaren Commissie om werk te maken om het bevoegd gezag aan te dringen een geluidswal te plaatsen. Wij hebben overigens gepleit niet meer over wal te spreken maar over geluidsscherm.
Het antwoord van de VVD aan 3VO luidt:
We wachten het komende college akkoord af om te bezien wat hierin over het Oosterpark is opgenomen. Dat coalitieakkoord zal uiterlijk begin november bekend moeten zijn in verband met de Begrotingsraad. Wij gaan er echter vanuit, of hopen in elk geval, dat dit akkoord veel eerder bekend zal worden gemaakt. Indien er niets over het Oosterpark is opgenomen, zullen wij gaan vragen naar een concrete datum waarop dit onderwerp wordt geagendeerd en vragen naar het af te spreken tijdpad. Met moed, beleid, trouw en heel veel geduld zullen we toch uiteindelijk wel op een besluit ‘getrakteerd’ worden.
Klik hier voor de brief met de exacte antwoorden van B&W aan de VVD .
Uitspraak
Motieven tegen het kappen van bomen ongegrond

Beslissing op het bezwaar van de verleende omgevingsvergunning R170306828. Voor wat betreft het kappen van bomen in het Oosterpark te Ridderkerk hebben de 50 bezwaarmakers op 30 maart 2018 ervan kennis genomen, dat de Commissie bezwaarschriften de motieven ongegrond heeft verklaard.
De bezwaren van de bezwaarmakers zijn volgens de Commissie voor de bezwaarschriften ongegrond, mits aan de kapvergunning een termijn voor herplant wordt verbonden. In de documenten kunt o.a. de details van de standpunten van betrokken partijen lezen.
Advies
• Bijlagen

Opvallend is de vermelding dat de commissie het college attendeert op het volgende.

Tijdens de hoorzitting is het de commissie gebleken dat omwonenden al lang op een geluidswal langs de A15 wachten. De commissie vindt die wens begrijpelijk. De commissie begrijpt ook dat het college niet bevoegd is om een geluidswal te plaatsen. De commissie adviseert daarom, los van de onderhavige bezwaren, het college om bij het bevoegde gezag aan te dringen op de plaatsing van een geluidswal.

Er is nu alleen nog een beroepsmogelijkheid bij de Rechtbank te Rotterdam. Hierover zullen wij u nog informeren.

In verband met de autoriteit persoonsgegevens hebben wij de namen die niet in het verslag staan verwijderd.
Politiek
Wat wordt de nieuwe coalitie na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Houden we koers, gaat het roer om of lopen we de komende jaren averij op?
Als u direct aan een stemgerechtigde Ridderkerker vraagt over de thema's geluidsoverlast en fijnstof zullen de meeste hun schouders ophalen, populair gezegd 'de ver van mijn bed show'.  Geeft u een toelichting over geluidsoverlast dat, o.a. de risico’s bij kinderen op autisme toeneemt en dat cijfers aantonen dat mensen die permanent met geluidsoverlast te maken hebben meer last van extreme stemmingswisselingen hebben dan mensen die  minder met geluidsoverlast te maken hebben. En ook de risico’s van fijnstof worden vaak onderschat, maar bewezen is dat zij die leven in een omgeving waar veel fijnstof is, de gemiddelde levensverwachting drie jaar korter is dan van mensen die in een groene omgeving wonen. Dan denkt die Ridderkerker, die risico’s gelden dus ook voor mij!
 
Vindt u het dan ook niet vreemd dat de Gemeente Ridderkerk Coalitie van 2014 – 2018 het niet voor elkaar heeft gekregen om voorzorgsmaatregelen te nemen om haar burgers te beschermen tegen geluidsoverlast en het terugdringen van fijnstof risico’s.
Bezwaar-
schrift
Pleitnota 3VO.Biotoop welke is gepresenteerd tijdens de hoorzitting bezwaarschriften op maandag 12 februari 2018
Gemeente
 Op maandag 12 februari j.l. vergaderde de Commissie Bezwaarschriften in de raadzaal in het gemeentehuis in een openbare hoorzitting.

De behandeling van een 50-tal bezwaarschriften inzake het besluit van burgemeester en wethouders van 20 november 2017 tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, locatie Oosterpark (R170306828). U kunt het bezwaardossier inzien door op deze pagina de onderhavige documenten te openen en of te downloaden.

Zie hier de link naar de gemeentelijke webpagina 'Commissie voor bezwaarschriften'

Bestanden met de indeling PDF kunnen o.a. met het programma Adobe Reader worden gelezen.
Dit programma kunt u hier gratis downloaden 
Aankondiging
Hoorzitting commissie bezwaarschriften 12 februari 2018
Een groot aantal bewoners hebben een bezwaarschrift tegen de verleende kapvergunning ingediend, waarvoor een hoorzitting gehouden zal worden door de commissie bezwaarschriften.  U mag iemand meenemen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld een advocaat, familielid of een goeie kennis. Wel dient u dit vooraf (schriftelijk) aan de hoorcommissie kenbaar te maken. U en de andere persoon dien(t)en zich namelijk aan te melden bij de receptie met een legitimatiebewijs.

Brief 3VO
Teleurgesteld in reactie van gemeente Ridderkerk
Wij spreken echter niet over symptoombestrijding maar over een structurele oplossingen!

Bekendmaking
Openbare bekendmakingen, omgevingsvergunningen gemeente Ridderkerk
Vergunning verleend aan Staatsbosbeheer (NRIJ) Oosterpark kappen bomen onder nummer R170306828 d.d. 23.11.2017. Bezwaar indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden.


Om u van dienst te zijn kunt u hier één van de vier bezwaarschrift voorbeelden downloaden
Kies een brief en pas, indien u dit nodig vindt, de tekst geheel naar uw wensen aan. Actualiseer de datum en vul onderaan uw naam, adres, postcode en woonplaats in en onderteken hem. het bezwaarschrift te richten aan B&W van Ridderkerk. Vanwege drukte rond de kerst- en nieuwjaarpost a.u.b. uiterlijk 3 januari 2018 persoonlijk in de brievenbus schuiven van het gemeentehuis.
LET OP : dat in de linker bovenhoek van de brief "Awb-bezwaarschrift" wordt vermeld......!!
En informeer ons alsjeblieft als u de brief verstuurd heeft zodat ons team de vinger aan de pols kan houden.
Mocht u problemen ondervinden, om welke reden dan ook, omdat u deze handelswijze en of de verzending niet kunt uitvoeren? Stuur dan meteen een berichtje naar ons team, dit is voldoende om u dan direct te hulp te schieten.
Gemeente
Antwoord van de gemeente Ridderkerk op de brieven van 3VO.Biotoop
Een zeer teleurstellende "ambtelijke reactie" van de gemeente Ridderkerk, geringe empathie met de woonomgeving.
Op ons schrijven van datum 10-01-2018, heeft wethouder M. Japenga gereageerd.
Het antwoord van de gemeente Ridderkerk op het schrijven van 3VO.Biotoop van ons  
Politiek
Motie ingediend door de EVR & PvdA:
Om hoogteverschillen in het Oosterpark aan te brengen waardoor de geluidsoverlast deels wordt gebroken. Integere argumenten vinden geen gehoor bij het lokaal bestuur en politiek, motie verworpen. Helaas geen enkel teken en of handreiking richting verontrustte woonomgeving. De voorstemmers uiteraard wel: EVR (nu Burger Op 1), PvdA, CDA en VVD. U weet nu op wie u kunt rekenen, een stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Klik hier voor motie 146 datum 2-11-2017 van EVR en PvdA
Kennisgeving
Eveneens is er een mailbericht gestuurd naar Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde waarop nooit is geantwoord?

Bezwaarschrift
Bezwaarschriften, met integere argumenten, ingediend door 3VO.Biotoop


Informatie
Ridderkerk is toch niet zo groen?
Op de lijst van 380 gemeenten, groen in bebouwd gebied, staat Ridderkerk op de 312e plaats.

Klik hier voor het rapport hoe Universiteit Wageningen berekende hoe groen het in de bebouwde kom van de Nederlandse gemeenten gemiddeld is, datum 28-07-2017

Petitie
Petitie ingediend namens 15 bewoners van de Zalm, betreffende uitbreiding Honkbalterrein:
Negatieve effecten op de leefomgeving door Integraal accommodatie-plan vanwege voorgenomen uitbreiding Honkbalterrein. Inspraakverzoek vanaf de planvorming t/m het ontwerp met betrekking tot voor de aanwonenden zwaarwegende kwesties.


"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud